תנאי שימוש

תנאי שימוש

מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

האמור להלן מתאר את התנאים והתניות (ה"תנאים") שלפיהם OITCHAU ISRAEL LTD (ה"חברה", "אנחנו", "אותנו" ונגזרותיהן) מציעה גישה לאתר האינטרנט הנמצא בכתובת https://day.io (ה"אתר") לך ("אתה", "משתמש") ומספקת שירותים, אפליקציות, תוכנה, פונקציות, תוכן, אתרי אינטרנט ו/או דפים מקושרים בקשר לאלה (ה"שירותים").

אנא קרא בעיון תנאים אלה וכן את מדיניות הפרטיות שלנו, שאנו עשויים לעדכן מעת לעת, וגרסה עדכנית שלה זמינה בכתובת https://day.io/legal/privacy-policy ("מדיניות פרטיות").

על ידי כניסתך לאתר, שימושך בשירותים או לחיצה על "אני מקבל/ת", אתה מסכים לתנאים, למדיניות הפרטיות, ולהסכם רמת השירות, שכל אחד מהם יהווה הסכם מחייב משפטית בינך ובינינו. אם אינך מסכים לתנאים, למדיניות הפרטיות, ולהסכם רמת השירות, עליך לצאת מהאתר שלנו ולהימנע משימוש בשירותים.

השימוש באתר והגישה אליו בטלים במקומות שבהם הם אסורים בחוק. על ידי שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך 18 ומעלה, וכי השימוש שלך באתר אינו מפר חוק או תקנה החלים או חובה כלשהי.

מה אנו עושים

Day.io היא פלטפורמה למעקב אחר זמן, נוכחות ועלות פרויקטים, שמטרתה להפחית עלויות שכר.

השירותים

בכפוף לתנאים האמורים במסמך זה, אנו מעניקים לך בזאת זכות בלתי בלעדית, בלתי ניתנת להעברה ובלתי ניתנת לביטול, ללא זכות להעניק לאחרים רישיונות משנה, המתירה לך, ולעובדיך שהורשו על ידך להשתמש באתר ובשירותים ("משתמשים מורשים"), להשתמש בשירותים אך ורק במהלך תקופת המינוי ובכפוף למפרט המינוי שבחרת (הכולל את מספר המשתמשים המורשים המותרים), וזאת לצורך פעילותך העסקית הפנימית בלבד.

השירותים מיועדים למטרות האמורות באתר בלבד ואינך רשאי להשתמש בשירותים לאף מטרה אחרת. עליך לעשות שימוש בשירותים באופן התואם ומציית לכל הדינים החלים.

רישום וחשבון משתמש

הנך נדרש ליצור חשבון כדי להשתמש בשירותים (ה"חשבון"). הרישום יכול להתבצע על ידי השלמת תהליך הרישום באתר. אתה מסכים כי כל המידע הנמסר על ידך הוא מדויק, מלא, שלם ומעודכן בכל עת. כל רישום הוא עבורך בלבד, ואתה רשאי להשתמש בחשבון אחד בלבד. אינך רשאי להשתמש בחשבונות של אחרים, או להתיר לאחרים להשתמש בחשבונך, ואתה האחראי הבלעדי למנוע שימוש בלתי מורשה כאמור בחשבונך.

כדי להגן באופן מיטבי ככל האפשר על אבטחת המידע הזמין במסגרת חשבונך, עליך לשמור על פרטי ההתחברות לחשבונך ולא לגלותם לאחרים, ועליך לפקח על השימוש בחשבון זה. אנו ממליצים בחום להגדיר סיסמה מורכבת, ולשמור אותה באופן בטוח בכל עת. אנו ממליצים לך גם לשנות את סיסמתך בקביעות. עליך להודיע לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה שנעשה בחשבונך, או על כל הפרת אבטחה אחרת.

אתה מאשר כי תישא באחריות הבלעדית לכל דבר שמתרחש בחשבונך ולכל פעולות בחשבונך, כולל, בין היתר, כל מידע שהועלה לחשבונך.

אם ברצונך לשנות את מזהה המשתמש שלך או את סיסמתך המשמשים להתחברות לחשבונך, או לבטל ולהסיר את חשבונך, אנא שלח לנו דוא"ל עם בקשתך לכתובת: [email protected]. חשבונך ייסגר ויוסר בתוך פרק זמן סביר לאחר בקשתך, והחל מאותו מועד סגירה, לא תוכל עוד לגשת לחשבונך.

אתה תישא באחריות הבלעדית לרכישה, להתקנה ולתחזוקה של כל התוכנות והחומרות הנדרשות כדי להשתמש בשירותים, ואנו לא נהיה אחראים לקשיים טכניים כלשהם המתעוררים במהלך השימוש שלך בתוכנות וחומרות אלה.

אתה תישא באחריות הבלעדית לרכישה, לתחזוקה ולאבטחה של חיבורי הרשת וחיבורי התקשורת מהמערכות שלך אל מרכזי הנתונים שלנו, ולכל הבעיות, התנאים, העיכובים, תקלות המשלוח, וכל אובדן או נזק אחר אשר נוצר או קשור לחיבורי הרשת או לחיבורי התקשורת שלך או הנגרם מהאינטרנט.

הגבלות ותנאי שימוש

הנך מתחייב (א) כי המספר המרבי של משתמשים מורשים אשר ניגשים ומשתמשים בשירותים לא יעלה על מספר המשתמשים המורשים המותר על פי תנאי המינוי; (ב) למנוע, לחדול ולא להתיר מצב בו מספר משתמשים מורשים יכנסו לחשבון באמצעות אותם פרטי התחברות; (ג) כי כל משתמש מורשה יחזיק סיסמה מאובטחת לצורך שימושו בשירותים אשר תוחזק ותוחלף באופן תקופתי כדי לשמור על סודיות הסיסמה, וכי כל משתמש מורשה ישמור על סודיות סיסמתו; (ד) במקרה שהשימוש בשירותים מפר את תנאי המינוי, לשלם לאלתר את הסכומים הנדרשים כדי לרכוש מינוי, שבמסגרתו שימוש כאמור יקיים את התנאים למשך תקופת השימוש הרלוונטית; וכן (ה) לשאת באחריות בגין מעשים או מחדלים שנעשו על ידי משתמשים מורשים כאילו היו מעשיך או מחדליך שלך, לפי המקרה, בכל אחד מהמקרים, בקשר לתנאים אלה, לאתר ולשירותים.

קיימות התנהגויות מסוימות האסורות בעת השימוש בשירותים. אינך רשאי (א) להעמיד את השירותים לרשות צד שלישי או להשתמש בשירותים לטובת צד שלישי; (ב) למכור, למכור מחדש, לתת ברישיון או ברישיון משנה, להפיץ, להעמיד לרשות אחרים, למסחר, להשכיר או להחכיר את השירותים; (ג) להשתמש בשירותים כדי לאחסן או להעביר כל חומרים בלתי חוקיים, בלתי מוסריים, מפלים, שלא כדין ו/או בלתי מורשים או להפריע או להפר זכויות פרטיות וזכויות אחרות של צד שלישי, או לקצור או לאסוף מידע אישי מזהה אודות צדדים שלישיים ללא הסכמתם המפורשת; (ד) להשתמש בשירותים כלשהם כדי להעביר או להעמיד בדרך אחרת לרשות אחרים כל קוד זדוני, לרבות כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, תוכנת ציתות (web bug), רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תכנית אחרים; (ה) לשבש או להפריע לתקינות, לביצוע או לפעולה של השירותים או של כל חלק בהם; וכן (ו) לנסות להשיג גישה בלתי מורשית או לעקוף אמצעים שהוטמעו לצורך מניעה או הגבלת גישה לשירותים כלשהם, או לבצע כל פעולה ישירה או עקיפה אשר מטילה או עוקפת הגבלות שימוש כלשהן. כל הפרה של התנאים מצדך, כפי שייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי, עלולה לגרום להשעיה או סיום של חשבונך לאלתר ו/או להשעיית השירותים.

סיום; השעיה

אם ברצונך לסיים תנאים אלה, הנך רשאי לעשות זאת בכל עת מכל סיבה או ללא סיבה, על ידי הפסקת השימוש בחשבונך ומחיקתו. מחיקת חשבונך יכולה להיעשות אך ורק על ידי שליחת דוא"ל ישירות אל [email protected] עם בקשה ספציפית, שתחייב אותנו לאמת את בקשתך. לאחר מכן, לא תוכל להשתמש באף שירות מהשירותים עד שתחדש את הרשמתך לאתר. ביטול חשבונך עלול לגרום לאובדן של מידע מסוים שמסרת לנו ו/או לאובדן התפקוד של חשבונך. איננו אחראים לכל אובדן כאמור. סיום חשבונך לא יבטל את מחויבותך לשלם את חובותיו ו/או סכומים שנצברו, ולא ישפיעו על זכויות או חובות משפטיות כלשהן שייתכן כי הוקנו לך במסגרת תנאים אלה לפני הסיום או במועדו.

במקרה של הפרת תנאים אלה על ידך, כפי שייקבע לפי שיקול דעתנו, אנו רשאים לסגור, להגביל או להשעות את הגישה שלך לכל או לחלק מחשבונך לשירותים על פי תנאים אלה בכל עת, עם או ללא מסירת הודעה, והאמור ייכנס לתוקף מידי. סגירת החשבון כאמור עלולה לגרום להשמדת כל המידע והנתונים הקשורים לשימוש שלך בשירותים על פי תנאים אלה. בכל מקרה כזה, לא יוחזרו לך סכומי כסף כלשהם.

במקרה של סגירת חשבונך: (א) כל הזכויות המוענקות לך על פי תנאים אלה תסתיימנה אוטומטית, וכן (ב) עליך לחדול לאלתר מכל שימוש באתר ובשירותים על פי תנאים אלה. כל הסעיפים אשר מטבעם נועדו להמשיך להתקיים לאחר סיום החשבון ו/או סיום ההתקשרות בין הצדדים, ישמרו על תוקפם לאחר סיום תנאים אלה.

קניין רוחני

החברה היא הבעלים של (או מחזיקה בהרשאות או רישיונות תקפים הנדרשים עבור) האתר, וכן של החומרים המסופקים באתר (כולל, בין היתר, השירותים), לרבות כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים בכל העולם, וסימני המסחר, סימני השירות וסמלי הלוגו הנכללים באמור (בכפוף לכך שסימני מסחר, סימני שירות וסמלי לוגו מסוימים מסומנים מפורשות כשייכים לצדדים שלישיים). כל הזכויות באמור וכל הזכויות שאינן מוענקות בתנאים אלה, שמורות לחברה במלוא המידה המותרת בכל דין חל. בנוסף, אנו נהיה הבעלים של כל קניין רוחני ביחס למאפיינים או פונקציות של השירותים, המבוססים על הצעות, שיפורים או משוב שנתת.

אתה מעניק לנו בזאת, למשך תקופת המינוי, רישיון להשתמש בנתונים שהזנת או שהוזנו על ידי כל משתמש מורשה למטרת שימוש בשירותים או הקלת השימוש בהם ("נתוני לקוחות"), כדי לאפשר לנו לספק את השירותים.

למעט כפי שהותר מפורשות בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, להציג, לבצע, לספק ברישיון משנה, לפענח, לבטל הידור, לבצע הנדסה לאחור, לתרגם, לנייד, לפרסם מחדש, לשלוח מחדש, לשחזר, ליצור עבודות נגזרות מתוך, להעביר, למכור או לעשות כל שימוש אחר באתר, בשירותים, בכל תוכן המופיע באתר, או בכל חומר הכפוף לזכויות הקניין שלנו. אינך רשאי להשתמש באף אחת מהפעולות האמורות לעיל כדי ליצור תוכנה או שירות הדומים לאתר או לשירותים.

לא תסיר, תשנה או תסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי או סימן שירות או הודעות על זכויות קניין אחרות הנכללות באתר או בשירותים. כל סימני המסחר מוכרים כסימני מסחר או שהם סימני מסחר רשומים על שם בעליהם. אין בתנאים אלה כדי להקנות לך זכות כלשהי להשתמש בכל סימן מסחר, סימן שירות, לוגו, או שם מסחרי של החברה או של צד שלישי כלשהו.

אינך רשאי לבצע או לנסות לבצע את הדברים הבאים: (א) לעקוף, להשבית, או לשבש בכל דרך אחרת פונקציות הקשורות לאבטחה של האתר או השירותים, או פונקציות אשר מונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו; (ב) להשתמש בכל רובוט, עכביש, שירותי חיפוש או אחזור באתרים, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי אחר כדי לאחזר, ליצור אינדקס, לכרות מידע או לשחזר או לעקוף בכל דרך את מבנה או תצוגת הניווט של האתר או השירותים; או (ג) לקצור, לאסוף או לכרות מידע אודות משתמשי האתר או השירותים.

ויתור והחרגת אחריות

אין ניתנים מצגים או התחייבויות במפורש או מכללא בנוגע להשלכות משפטיות או אחרות הנובעות מהשימוש באתר או בשירותים שלנו. השימוש שלך באתר או בשירותים נעשה לפי שיקול דעתך הבלעדי, והסתמכות על כל מידע הנגזר מהם נעשית באחריותך. אתה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן נתונים העלול להיגרם משימושך באתר או בשירותים. האתר והשירותים מסופקים "כמות שהם" ו"בכפוף לזמינות", ללא כל אחריות מכל סוג מצד החברה. המידע הנכלל בתנאים אלה באתר מסופק לצורכי מידע כללי בלבד.

החברה מסירה מעצמה מפורשות כל אחריות מכל סוג, במפורש, מכללא או סטטוטורית, הקשורה לאתר או לשירותים, כולל, בין היתר, אחריות בדבר קניין, סחירות, התאמה למטרה מסוימת או למטרותיך, או אי-הפרת זכויות. החברה מסירה מעצמה כל אחריות, במפורש או מכללא, (א) בנוגע לאבטחה, לנכונות, לאמינות, לעדכניות ולביצועים של האתר או השירותים; או (ב) לכך שהאתר יהיה נקי משגיאות, לרבות נקי מווירוסים או פרצות אחרות, או ששגיאות כלשהן יתוקנו; או (ג) בנוגע לביצוע או לדיוק, לאיכות, לעדכניות, לשלמות או לשימושיות של כל מידע או שירותים המסופקים על ידי האתר.

איננו אחראים לכל עיכובים, כשלים במשלוח, תקלות טכניות, או כל אובדן או נזקים אחרים הנגרמים מהעברת נתונים על גבי רשתות או אמצעי תקשורת, לרבות האינטרנט, רשת או קווי טלפון או סלולר, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, ואתה מאשר כי השירותים עשויים להיות נתונים למגבלות, עיכובים ובעיות מובנות אחרות כחלק מהשימוש באמצעי תקשורת כאמור. איננו אחראים גם לבעיות כלשהן או לתקלה טכנית בכל רשת או קווי טלפון או סלולר, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, תקלה בדוא"ל עקב בעיות טכניות או עומס תעבורה באינטרנט או באתר, לרבות כל פגיעה או נזקים למשתמשים או למכשיר נייד או למחשב של כל אדם בקשר לשימוש באתר או בשירותים או כתוצאה משימוש זה.

החברה אינה מתחייבת לעדכן את האתר.

יש מדינות או תחומי שיפוט שאינם מתירים החרגת אחריות מסוגים מסוימים. אי לכך, ייתכן כי חלק מההחרגות האמורות לעיל אינן חלות עליך.

הגבלת חבות

בשום מקרה, החברה או מי מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הנציגים או השלוחים שלה, לא יישאו בחבות כלפיך בגין נזקים כלשהם מכל סוג, כולל, בין היתר, נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים (כולל, בין היתר, אובדן רווחים, אובדן עסקים, איבוד מוניטין, אובדן או השחתה של נתונים או מידע, הפסד כלכלי טהור, או הפסדים דומים), עונשיים ו/או תוצאתיים, הנובעים או הקשורים לשימוש שלך באתר, בשירותים או בתוכן כלשהו הנכלל באתר (כולל דברי פרסומת), כולל, בין היתר, האיכות, הדיוק או התועלת של המידע הנמסר כחלק מהאתר או באמצעותו, בין אם הנזקים צפויים מראש, ובין אם הובאה לידיעת החברה האפשרות לקרות נזקים כאמור ובין אם לאו. הגבלת החבות האמורה לעיל תחול במלוא המידה המותרת בחוק בכל תחום שיפוט רלוונטי, ואתה מוותר בזאת על זכויותיך לתביעות כלשהן כלפינו הנובעות או הקשורות לשימוש שלך בשירותים, בין אם קיימות כעת או שייווצרו בעתיד. במקרה שהאמור לעיל אינו אכיף על פי הדין החל, או שבית משפט בעל סמכות שיפוט קבע כי האמור לעיל אינו אכיף, החבות הכוללת המצטברת שלנו על בסיס עילה חוזית, נזיקית (כולל רשלנות או הפרת חובה חקוקה), מצג שווא, השבה או אחרת, הנוצרת בקשר לביצוע או לביצוע הנחזה של תנאים אלה, האתר והשירותים, תוגבל לסך דמי המינוי ששולמו על ידך במהלך 6 החודשים שקדמו מידית למועד שבו נוצרה התביעה.

בשום נסיבות החברה לא תישא באחריות להפסד או לנזק כלשהוא, לרבות פציעה גופנית או מוות, הנובעים משימוש באתר או מכל תוכן שפורסם באתר או באמצעותו.

הנך נוטל אחריות בלעדית למידע המוזן על ידך באתר או בקשר לשימוש שלך בשירותים ובהגדרות שתקבע. לא נישא בחבות כלשהי בגין כל נזק הנגרם משגיאות או השמטות במידע, הוראות או "scripts" כלשהם שנמסרו לנו ו/או באתר ו/או ביחס לשירותים על ידך, או לכל פעולות שננקטו על ידינו בהוראתך.

לא נישא בחבות כלשהי כלפיך ביחס לפעולות שננקטו על ידך על בסיס תוצאות כלשהן שהתקבלו מהשימוש שלך בשירותים, ולמען הסר ספק, מאושר ומוסכם בזאת כי תוטל עליך אחריות בלעדית להשתמש בשירותים בהתאם לדין החל.

אתה משחרר אותנו בזאת מכל נזקים, תביעות או עילת תביעה אחרת הקשורה בכל דרך, במישרין או בעקיפין, לאתר או לשירותים.

שיפוי

אתה תשפה ותספק הגנה משפטית לחברה, לגופים הקשורים אליה, ולכל אחד מהעובדים, הקבלנים, הדירקטורים, נושאי המשרה, הספקים, השלוחים, ספקי השירות והנציגים של האמורים לעיל מפני כל החבויות, ההפסדים, התביעות, וההוצאות (כולל, בין היתר, שכר טרחה לעורכידין בהיקף סביר), כולל, בין היתר, כל תביעות צד שלישי שהוגשו על ידי עובדיך, הנובעות או הקשורות לדברים הבאים: (א) נתוני לקוחות, (ב) גישה, שימוש או שימוש לרעה באתר או בשירותים מצדך, (ג) הפרה מצדך של תנאים אלה או של כל דין חל, חוזה, מדיניות, תקנה או חובה אחרת, (ד) הפרה מצדך של כל זכויות צד שלישי, לרבות, בין היתר, זכויות קניין רוחני או זכות פרטיות של צד שלישי כאמור ביחס לשימושך באתר או בשירותים, או (ה) רשלנות, התנהגות לא הוגנת במזיד, או הונאה. החברה שומרת על הזכות ליטול על עצמה את ההגנה והשליטה הבלעדיות על כל עניין שבגינו אתה מחויב לספק שיפוי בדרך כלשהי, ובמקרה כזה תסייע ותשתף פעולה באופן מלא עם החברה בקשר לאמור.

שינויים באתר או בשירותים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לתקן, להחליף, להרחיב, לשפר, לבצע כל שינויים אחרים, או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, באופן מלא או חלקי, את האתר או שירותים כלשהם (לרבות שינויים בחבילות המינוי, אשר אם ייעשו במהלך תקופתו של מינוי קיים, ייכנסו לתוקף עם חידוש מינוי כאמור), ללא מסירת הודעה, בכל עת. אתה מסכים כי המשך השימוש שלך באתר ובשירותים לאחר שינויים כאמור כמוהו כקבלת שינויים אלה על ידך. אנו לא נישא בחבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה, או הפסקה של האתר או השירותים, ובלבד שאם נסיים את השירותים, נחזיר את השיעור היחסי מתוך דמי המינוי ששילמת ביחס לתקופה שבמהלכה לא ניתנו לך שירותים.

אם החברה מספקת לך עדכונים, שדרוגים וגרסאות חדשות כלשהן של האתר על פי המדיניות הקיימת בעת ההיא, היא עשויה לכלול עדכון או שדרוג אוטומטיים של האתר עם או ללא מסירת הודעה נוספת לך, והתנאים יחולו על עדכונים כאמור אלא אם כן אותם עדכונים מלווים בהסכם רישיון נפרד אשר יגבר, וכל האזכורים של האתר בתנאים אלה יכללו עדכונים כאמור. יובהר כי אין על החברה כל חובה לספק עדכונים.

קישורים

חלקים מהאתר מכילים קישורים לאתרים השייכים לצדדים שלישיים. האתר עשוי גם לספק לך קישורים כדי לגשת לאתרים של ספקים או קמעונאים מצד שלישי. אין לנו שליטה על אתרי צד שלישי, וכל שימוש באתרי צד שלישי הוא באחריותך. בנוסף, החברה אינה יכולה לקבל אחריות על תשלומים כלשהם שטופלו או הוגשו באמצעות אתרי צד שלישי כאמור, או על כל מדיניות פרטיות של אתרים כגון אלה. החברה אינה אחראית לתוכן הזמין באמצעות אתרים כגון אלה. החברה אינה תומכת במוצרים כלשהם המוצעים על ידי צדדים שלישיים ואנו קוראים למשתמשים לנהוג בזהירות בשימוש באתרי צד שלישי.

הדין החל ושונות

על תנאים אלה יחול דין מדינת ישראל והם יתפרשו על פיו, מבלי ליתן תוקף לכללי מתקל דינים של מדינה זו. כל תובענה שתוגש בקשר לתנאים אלה, לאתר או לשירותים, תוגש בלעדית בבתי המשפט של תל אביב, ואתה מסכים באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט של בתי משפט אלה; ובלבד, שאנו רשאים לבקש סעד מן היושר בכל תחום שיפוט שנראה לנכון. כל אחד מן הצדדים מוותר על זכות כלשהי למשפט מושבעים. על התנהגותך עשויים לחול גם דינים מקומיים, מדינתיים או לאומיים אחרים.

אולם, אתה מסכים כי אנו רשאים לבקש סעד מן היושר בכל תחום שיפוט במועד הרלוונטי. כל עילת תביעה נגד החברה חובה להגיש בתוך שנה אחת (1) ממועד היווצרותה של עילת התביעה.

אנו רשאים לשנות את התנאים, את מדיניות הפרטיות ואת הסכם רמת השירות בכל עת, ללא מסירת הודעה על ידי  האתר. כל עדכונים כאמור יתפרסמו באתר. אתה מחויב בכל שינויים או עדכונים. עליך לבקר מפעם לפעם בתנאים אלה, במדיניות הפרטיות ובהסכם רמת השירות על מנת לסקור את התנאים העדכניים החלים על שימושך באתר שלנו ובשירותינו. כל שימוש באתר או בשירותינו על ידך לאחר פרסום שינויים כאמור כמוהו כקבלה מצדך של תנאים אלה, מדיניות הפרטיות או הסכם רמת השירות, על תיקוניהם.

במקרה שהוראה כלשהי בתנאים אלה תיקבע כבלתי תקפה או בלתי אכיפה, אותה הוראה תוחלף בהוראה אכיפה שתשיג באופן הקרוב ביותר את השפעת ההוראה המקורית, ויתר ההוראות בתנאים אלה תשמורנה על מלוא תוקפן ואכיפותן.

אין בתנאים אלה כדי ליצור יחסי שליחות, יחסי העסקה, מיזם משותף או כל יחסים אחרים שאינם מוסכמים באופן ספציפי ומפורש בינך לבין החברה, או כדי לתת לך הרשאה לפעול בשמה של החברה.

אנו רשאים להמחות את זכויותינו וחובותינו על פי תנאים אלה לכל צד שלישי ללא הודעה מוקדמת. לא תמחה אף לא אחת מזכויותיך וחובותיך על פי תנאים אלה, וכל המחאה המהווה הפרה של האמור לעיל תהא בטלה ומבוטלת.

כשל מצדנו לאכוף הוראה כלשהי בתנאים אלה לא ייחשב בגדר ויתור על הזכות לאכוף הוראה כאמור. ויתור על הפרה או כשל במסגרת תנאים אלה לא ייחשב בגדר ויתור על כל הפרה או כשל שהתרחשו לפניהם או אחריהם.

תנאים אלה אינם מקנים זכויות כלשהן לאף אדם או צד (למעט לצדדים לתנאים אלה, ובמקומות הרלוונטיים, ליורשיהם ולנמחיהם המותרים). לא קיימים מוטבי צד שלישי לתנאים אלה.

למעט במקרה של חתימת הסכם ספציפי על ידך ועל ידינו, תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והיחיד בינך לבינינו, ומבטלים את כל ההסכמים, המצגים, ההתחייבויות וההבנות, בעבר או בהווה, בנוגע לנושאם. בכל מקרה שבו נחתם הסכם ספציפי על ידך ועל ידינו, הוראותיו יגברו על הוראות תנאים אלה.

הזכויות שלנו על פי תנאים אלה תמשכנה להתקיים לאחר כל סיום או פקיעה של תנאים אלה.

עדכון אחרון: 01.03.2022